[ Homepage | Photo Gallery | Section | Sax Shirts | Guess Who ]
Altos Tenors Baris
Matthew Alonzo
Reid Shishido
Alan Arimoto
Sonny Baqui
Joshua Cadelinia
William Cheung
Scott Eugenio
Brandon Higa
David Hirano
Natalie Reinsel
David Sonomura
Kevin Shin
Adam Yamamoto
Ben Wadahara
Ryan Kadota
Takashi Brown
Gavin Min
Chad Kamei
Sheldon Kono
Jerome Padua
Loren Limatoc
Lance Lorenzo
Brandon Oshiro
Bryan Peralta
Robert Sakura
Susan Mckeown
Sean Sakata
Grant Tokumi
Terry Evangelista
Jason Kaneakua
John Takeuchi

Sax Staff

Gwen Nakamura
George Matsumoto
Kerry Wasano
Trenton Yasui